Koncepcia geoparkov na Slovensku

Posledná aktualizácia: 5. februára 2015

História Koncepcie:

Problematika geoparkov na Slovensku bola prvý krát zakomponovaná v Programovom vyhlásení vlády SR z roku 2006, z ktorého vyplýva:

 „Vláda v súlade s Agendou 21, Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie a Národ¬nou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja bude dbať o rozvoj nástrojov environmentálnej politiky, čo podmieni rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. Rozvoj environmentálnej osvety a regulovaného cestovného ruchu si vyžiada ďalšie budovanie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny, najmä náučných chodníkov a lokalít, geoparkov, informačných a školiacich zariadení“.

Koncepciu geoparkov SR (ďalej len „koncepcia“) schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 740 z 15. októbra 2008. Podľa bodu B.1 tohto uznesenia vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi životného prostredia realizovať koncepciu pre geoparky v kategórii A a B a predložiť na rokovanie vlády správu o realizácii koncepcie do 30. októbra 2012. Do kategórie A bol podľa koncepcie zaradený Banskoštiavnický geopark a do kategórie B Banskobystrický geopark a Novohradský geopark. 

Materiál definoval podstatu geoparkov a ich účely a tiež komentuje ich vývoj vo svete a Európe. Obsahuje prehľad budovania prevádzkovaných a nových geoparkov v rámci prípravnej, realizačnej a prevádzkovej fázy, ich charakteristiku, spôsob prevádzkovania a postup budovania jednotlivých geoparkov v intenciách koncepcie v rokoch 2009 až 2012, ako aj možnosti začlenenia prevádzkovaného Banskoštiavnického geoparku do Siete európskych geoparkov. Jediným geoparkom na území Slovenska, ktorý bol v roku 2010 prijatý do Siete európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov pod patronátom UNESCO je Geopark Novohrad - Nógrád, v dobe prijatia prvý cezhraničný geopark v Európe.

Na stiahnutie:

Návrh koncepcie geoparkov SR z roku 2008 (UV SR č. 740/2008)

Súčasná situácia:

Potreba budovania a prevádzkovania geoparkov na Slovensku bola zvýraznená aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky v roku 2012, preto je potrebné zabezpečiť účinnejšiu spoluprácu medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, s vyššími územnými celkami, samosprávami a záujmovými občianskymi združeniami.

Na základe uvedeného a v zmysle záverov Koncepcie sa v roku 2012 spracovala Správa o relizácii Koncepcie geoparkov SR, ktorá bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania a bola schválená vládou Slovenskej republiky v októbri 2012.

Na stiahnutie:

 Správa o realizácii Koncepcie geoparkov SR  z roku 2012 (UV SR č. 608/2012)

Na jej základe bola vytvorená komisia zložená zo zástupcov MŽP SR, iných ministerstiev, SAŽP, 3 geoparkov, ŠGÚDŠ, TUKE Košice, samosprávnych krajov a ďalších zástupcov. Táto komisia v roku 2014 spracovala Aktualizáciu koncepcie geoparkov SR, a plánuje sa vytvoriť tzv. Sieť geoparkov Slovenska (SGS).

Účelom vypracovania aktualizácie Koncepcie geoparkov SR bola potreba prekategorizovania geoparkov, určenie kritérií používania termínu geopark, integrácia existujúcich geopar-kov do Siete geoparkov Slovenskej republiky podľa vzoru ostatných európskych krajín a vytvorenie aktuálneho modelu financovania, prevádzkovania a budovania geoparkov. 

Predložený materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na bol schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky dňa 07.01.2015.