Vítajte na stránke EnviroGeoPortálu.

 

EnviroGeoPortál predstavuje jeden zo stavebných kameňov eNIPI - environmentálnej národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, ktorá prispieva do NIPI.

 

NIPI je národná infraštruktúra pre priestorové informácie. Predstavuje množinu prvkov pre efektívnu tvorbu a zdieľanie priestorových údajov ako nevyhnutnú súčasť rozvoja informačnej spoločnosti. NIPI sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené.  Všetky tieto prvky zabezpečujú podmienky interoperability geografických údajov a služieb.

 

Interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť vzájomnej komunikácie medzi službami priestorových údajov bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb.

 

NIPI tvoria infraštruktúry jednotlivých rezortov a ďalších orgnizácií a spoločnosrí, ktoré pracujú s priestorovými informáciami ako napríklad eNIPI, dopravná národná infraštruktúra pre priestorové informácie, katastrálna národná infraštruktúra pre priestorové informácie a podobne. 

 

Metaúdaje a metainformačný systém tvorí jeden z kľúčových elementov nevyhnutných pre vytvorenie infraštruktúry pre priestorové informácie. Vďaka metaúdajom dostávame základné informácie o údajoch, ktoré sa následne môžu využiť pre ďalšiu prácu.

 

Mapy predstavujú jeden z výstupov služieb, ktorá je poskytovaná vrámci NIPI. Všeobecne mapy sú publikované webovými mapovými službami, ktoré môžu byť prezentované a zdieľané GeoPortálmi. Najbežnejsšie sú využívané webové zobrazovacie mapové služby a ukladacie mapové služby.

 

Sieťové služby a údajové špecifikácie sú základom pre vybudovanie NIPI. Definovaním štandardov pre služby a údajové špecifikácie je vytvorený rámec na základe ktorého je možné infraštruktúru vytvoriť a udržiavať.

 

 Geoinformatika.sk

Envirogeoportal


Kód projektu: 14420100003